داروخانه عطاری
گرگان ، عدالت 1
017-32224576

.

داروخانه وامنانی 
گرگان ، روبروی عدالت 7
017-32235088
017-32223033

.

داروخانه رییسی
گرگان ، عدالت 8
017-32335122

.

داروخانه شمشیرساز
گرگان ، عدالت 8
017-32224510

.

داروخانه صالح صابر
گرگان ، عدالت 14
017-32344343

.

داروخانه هدایت
گرگان ، عدالت 7
071-32241114

.

داروخانه سلیمانی
گرگان ، عدالت 13
017-32225991

.

داروخانه مهیندخت منتظری
گرگان ، عدالت 10
017-32221824

.

داروخانه دینکو
گرگان ، عدالت 11
017-32321762

.

داروخانه بازوبندی
گرگان ، عدالت 14
017-32325265

.

داروخانه مریم تازیکی
گرگان ، عدالت 22
017-32325414
017-32349527

.

داروخانه کیهان 
گرگان ، عدالت 47
017-32234400

.

داروخانه خوری
گرگان ، شالیکوبی ، جنب پاساژ کوروش
017-32330700-1

.

داروخانه ژند
گرگان ، سر سازمان آب
017-32233133

.

داروخانه قاری پور
گرگان ، شالیکوبی ، سر سوپر سحر
017-32555170
.

داروخانه محمدخانی
گرگان ، سرسراه گلشهر
017-32523335
.

داروخانه غفاری 
گرگان ، سرگلشهر 27
017-32554642
.

داروخانه کاویانی
گرگان ، خ پنج آذر ، سر آذر 16
017-32327900
.

داروخانه چراغعلی
گرگان ، میدان کاج ، اول خیابان پنج آذر
017-32252253
.

داروخانه کیا موسوی
گرگان ، میدان مازندران ، جنب پاساژ داوری
017-32222390
.

داروخانه علیرضا کاویانی
گرگان ، سرگلشهر هشتم
.

داروخانه کامکار
گرگان، گرگانپارس، نبش مرداد مرکزی
017-32325772
.
 

داروخانه گلشنی
گرگان، خ ولیعصر، عدالت 22، نبش خرداد 1
017-32329740
.
 

داروخانه شبانه روزی مهرگان
گنبد کاووس، میدان انقلاب، ابتدا خ امام
017-33237270
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید011-33342891
دارو پخش017-32470370-1

 

به اشتراک بگذارید