داروخانه دکتر شاهماری
ایلام ، چهارراه سعدی
084-33332710
.
داروخانه دکتر رشیدی
ایلام ، خیابان سعدی جنوبی
084-13347171
.
داروخانه دکتر ملکشاهی
ایلام ، کوچه ادیب
084-33332326
.
داروخانه دکتر حسنوند
ایلام ، خیابان سعدی جنوبی
084-33331009

.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید083-34270601
دارو پخش083-34283751-3

 

به اشتراک بگذارید