داروخانه شبانه روزی دکتر فتحی
سنندج ، خیابان کشاورز ، بیمارستان بعثت
087-33285912
.
داروخانه دکتر صلواتی – قادرمزی
سنندج ، میدان آزادی ، خیابان فلسطین
087-33236104
.
داروخانه دکتر امینی
سنندج ، خیابان چهار باغ ، مقابل حمام شهریار
087-33245665
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید083-34270601
دارو پخش083-34283751-3

 

به اشتراک بگذارید