داروخانه شبانه روزی دکتر قدرتی
بیرجند ، بلوار زکریا رازی
056-32420072
.
داروخانه دکتر زنگویی
بیرجند ، خیابان طالقانی ، روبروی بیمارستان
056-32228883
.
داروخانه طاقی
بیرجند ، خیابان مدرس ، بین مدرس 9 و 11
05632354343
.
داروخانه
شبانه روزی احمدپور

بیرجند ، خیابان رجایی ، بین رجایی ۲ و۴
056-32311015
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید051-32453137
دارو پخش051-33924873-4

 

به اشتراک بگذارید