• عملکرد فولیک اسید در پریناتالکاهش ریسک نقص لوله عصبی در کودک میگردد. چون محلول در آب است و رفع میگردد و روزانه مصرف شود. سه ماهه اول بارداری خوردن فولیک اسید بسیار مهم است.
  • عملکرد کلسیم در پریناتالبرای مادران تراکم استخوانها را حفظ میکند. به رشد استخوان جنین کمک میکند. کاهش BP در مادر در دوران بارداری
  • عملکرد هموگلوبین Tron در پریناتالانتقال اکسیژن به سلول ها و به بچه برای تامین انرژی و استحکام استخوانها و دندانها
  • عملکرد ویتامین آ در پریناتالاین ویتامین برای رشد جنین ، سلول ها، بافتها مثل چشم، گوش، قلب، پوست لازم است، همچنین به مقاومت در برابر عفونت کمک می کند.
  • عملکرد زینک در پریناتالاز تولد کودک با وزن کم جلوگیری میکند. اگر مادر زینک مصرف کند، تمامی اندازه گیری های بارداری و زایمان نرمالی دارد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید