قرص های جوشان یکی از شکلهای دارویی هستند که قبل از استفاده باید در آب حل شده ومصرف شوند. با توجه به اینکه این فرآورده ها بصورت محلول استفاده می شوند. جذب سریعتر و بهتری نسبت به بقیه اشکال جامد دارند، عوارض گوارشی کمتری داشته و بهتر تحمل می شوند.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید