محصول به فرم آمپول خوراکی  دارای جذب بهتر و عوارض گوارشی کمتری دارد.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید