بله ، ژل رویال موجود در آمپول خوراکی بایوتن  باعث افزایش محتوای مواد معدنی در ساختمان استخوان می شود و به تشکیل و ساخت استخوان کمک می کند.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید