حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت: حافظه کوتاه مدت، حافظه اصلی و فعال ترین بخش حافظه می باشد. حافظه کوتاه مدت همچون فیلتر باعث جلوگیری از ارسال اطلاعات غیر ضروری به حافظه بلند مدت میشود.بنابراین تقویت این بخش از [...]