چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس:

پپتیدهای فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف ، مهندسی پروتئین و آنزیم و کاربرد آنها ، پروتئین ها و بیماری های متابولیکی ، فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها ، شیمی و فیزیک پروتئین ها و پپتیدها ، کاربرد پروتئین ها و آنزیم ها در حل مسائل زیست محیطی ، داروها و بیومارکرهای پروتئینی ، کاربرد پروتئین ها در فناوری نانو ، نوآوری در روش های تخلیص ، سنجش های کمی پروتئینی ، برهمکنش دارو- پروتئین و پروتئین- پروتئین

به اشتراک بگذارید