تاریخ پست: نوزده مرداده ماه سال 98
كنگره ساليانه انجمن داروسازان با عنوان روز ملي داروساز

این کنگره از پنج شهریور تا هفت شهریور در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید