شبانه روزی دکتر یوسفی

رشت ، گلسار ، خیابان 107 ، جنب بانک ملی

013-33111661

.

روزانه جرجانی

رشت ، گلسار ، بلوار نماز ، جنب فروشگاه سناتور

013-33730915

.

شبانه روزی دکتر میر قاسمی

رشت ، غازیان ، جنب بانک ملی

013-44428550

.

شبانه روزی گلسار

رشت ، چهارراه گلسار ، نبش کوچه نواب

013-33115453

.

شبانه روزی دکتر تیمورپور
بندر انزلی ، خیابان مطهری
013-44543453

.

شفا

چابکسر ، خیابان شهدا ، شبانه روزی شفا

013-42662442
.

به اشتراک بگذارید: