شبانه روزی دکتر فتحی
سنندج ، خیابان کشاورز ، بیمارستان بعثت
087-33285912
.
دکتر صلواتی – قادرمزی
سنندج ، میدان آزادی ، خیابان فلسطین
087-33236104
.
دکتر امینی
سنندج ، خیابان چهار باغ ، مقابل حمام شهریار
087-33245665
.

به اشتراک بگذارید: